Ogłoszenie Wójta Gminy Cekcyn o naborze członków do Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Cekcyn w 2018 roku.
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Cekcyn zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (z wyjątkiem organizacji i podmiotów biorących udział w konkursie) do zgłaszania swoich kandydatów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznych.
Do zadań komisji konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków między wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zakres zadań komisji został określony w regulaminie pracy komisji. Spośród wskazanych kandydatów do pracy w komisji wybrane zostaną 2 osoby. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów lub zgłoszenie jednego kandydata, skład Komisji Konkursowej uzupełnia Wójt Gminy.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- adres zamieszkania, nr telefonu,
- wskazanie organizacji/podmiotu, której kandydat jest przedstawicielem,
- podpis kandydata oraz podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej/podmiotu zgłaszającego.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Cekcyn
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Cekcyn, sekretariat (biuro nr 24) w terminie do 12 stycznia 2018 r. z dopiskiem na kopercie „Kandydat do pracy w komisji konkursowej”.
Skład komisji konkursowej zatwierdza Wójt Gminy Cekcyn. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Jednocześnie informujemy, że praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży. W załączeniu Regulamin Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie z załącznikami.pdf)ogłoszenie z załącznikami.pdf[ ]1217 kB