Poniżej zamieszczamy zapytanie cenowe wraz z załącznikami, w celu określenia ceny budowy obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Cekcyn na ul. Szerokiej.
Termin składania formularzy cenowych do 29 czerwca 2018r. do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Cekcynie, decyduje godzina wpływu do tut. Urzędu.
W załączeniu:
- zapytanie cenowe,
- dokumentacja projektowa,
- przedmiar robót.

Uwagi do realizacji zadania:
1. Zmiana ilości koszy na śmieci, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
2. Nawierzchnia z kostki gumowej, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.