Konieczność zwołania zebrania wiejskiego i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Zdroje na lata 2020-2030 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi wynika z zamiaru złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie "Kształtowanie przestrzeni publicznej" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę obiektów małej architektury w Zdrojach.

W załączniku znajduje się projekt Planu Odnowy Miejscowości Zdroje, który będzie omówiony i przyjęty na zebraniu wiejskim.