Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących sferach:

Zadanie nr 1: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zadanie nr 2: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Zadanie nr 3: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Zadanie nr 4: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa.
Zadanie nr 5: Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2021 roku, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, do godz. 10.00 z dopiskiem „Konkurs ofert” -

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, Sekretariat, biuro nr 24, II piętro, do godz. 10.00.