Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że na stronie WIOŚ w Bydgoszczy zamieszczony został komunikat o następującej treści:

 

W dniu 8 stycznia 2018 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał do WIOŚ informację o możliwym wpływie w połowie bieżącego tygodnia pyłu saharyjskiego na jakość powietrza. Duże ilości pyłu znad Sahary w wyniku południowych wiatrów mogą dotrzeć przez Morze Śródziemne do zachodniej i środkowej Europy w ciągu najbliższych dni. Według prognoz we wtorek 9 stycznia największe ilości pyłu znad Sahary mają dotrzeć do Włoch w region alpejski oraz znaczna koncentracja może występować w całych Niemczech, krajach Beneluksu  i na Wyspach Brytyjskich. Do połowy tygodnia pył saharyjski najprawdopodobniej dotrze do południowej Skandynawii.

Opadający pył może osiadać np. na szybach i karoseriach samochodowych. Bieżące dane ze stacji monitoringu powietrza nie wskazują, że ma on wpływ na jakość powietrza.

 

Opad pyłu obserwowany jest na terenie Bydgoszczy

 

IMGW ostrzega - marznące opady deszczu, drogi śliskie dnia 10.01.2018 od godz. 20 do godz. 5:00 dnia 11.01.2018r.

W załączeniu znajduje się harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tucholskim.

W Cekcynie w punkcie pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku Kultury porad prawnych udzielać będzie radca prawny Pani Agnieszka Szafkowska.

Ogłoszenie Wójta Gminy Cekcyn o naborze członków do Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Cekcyn w 2018 roku.
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Cekcyn zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (z wyjątkiem organizacji i podmiotów biorących udział w konkursie) do zgłaszania swoich kandydatów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznych.
Do zadań komisji konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków między wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zakres zadań komisji został określony w regulaminie pracy komisji. Spośród wskazanych kandydatów do pracy w komisji wybrane zostaną 2 osoby. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów lub zgłoszenie jednego kandydata, skład Komisji Konkursowej uzupełnia Wójt Gminy.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- adres zamieszkania, nr telefonu,
- wskazanie organizacji/podmiotu, której kandydat jest przedstawicielem,
- podpis kandydata oraz podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej/podmiotu zgłaszającego.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Cekcyn
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Cekcyn, sekretariat (biuro nr 24) w terminie do 12 stycznia 2018 r. z dopiskiem na kopercie „Kandydat do pracy w komisji konkursowej”.
Skład komisji konkursowej zatwierdza Wójt Gminy Cekcyn. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Jednocześnie informujemy, że praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży. W załączeniu Regulamin Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie z załącznikami.pdf)ogłoszenie z załącznikami.pdf[ ]1217 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyłączyły się do tegorocznej zbiórki żywności w sklepach spożywczych na terenie gminy Cekcyn.
Dzięki Państwa hojności przygotowano 27 paczek świątecznych dla osób starszych
i samotnych z produktów takich jak:
cukier – 25 kg,
mąka – 28 kg,
konserwy – 10 puszek,
makaron – 30 paczek,
czekolada – 72 tabliczki,
płatki i chrupki – 13 paczek,
kasza i ryż – 22 paczki,
olej – 2 butelki,
kawa, herbata i kakao – 12 paczek,
słodycze, ciastka, ptasie mleczko i cukierki – 69 opakowań,
produkty instant – 6 sztuk.

                                                                  Za dar serca dziękujemy
                                                                   Kierownik i pracownicy
                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                                                                            w Cekcynie