GMINNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ Cekcyn, 2018 r.

 REGULAMIN KONKURSU

 ORGANIZATORZY:

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie ks. Artur Tybusz

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Gminnym Konkursie Wiedzy Religijnej. Proponujemy formę plastyczną dla młodszych uczestników i formę testu dla starszych.

            Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, świetlic wiejskich z terenu gminy Cekcyn. Uczestnicy konkursu mogą reprezentować tylko jedną placówkę.

 

CELE KONKURSU:

- poznanie treści i rozbudzenie zainteresowania;

- pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o Pismo Święte;

- pobudzenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii;

- rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci;

- kształtowanie wrażliwości artystycznej.

 

KATEGORIE KONKURSOWE:

1) konkurs plastyczny:

  • kategoria wiekowa: przedszkole (5-6 lat)
  • kategoria wiekowa: uczniowie klas I – III (7-9 lat)


ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE W FORMIE PLASTYCZNEJ
:

– praca plastyczna powinna przedstawiać następujący temat:

„JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM”

– praca powinna być samodzielna i indywidualna;

– każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę;

liczba uczestników w konkursie plastycznym z danej placówki jest dowolna;

technika prac dowolna (rysunek, malarstwo, collage);

– format prac: A4 lub A3;

– prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać: temat, imię
 i nazwisko autora, wiek, adres placówki i nazwisko opiekuna;

– prosimy o dołączenie do pracy karteczki napisanej komputerowo zawierającej: imię i nazwisko autora, wiek, adres placówki;

– prace prosimy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie,
ul. Szkolna 4, termin nadsyłania prac upływa z dniem 20 września 2018 roku
 do godz. 16:00;

– po wystawie konkursowej prace będzie można odebrać w GOK Cekcyn;

– informacja o nagrodzonych osobach zostanie przekazana do palcówek telefonicznie lub listownie (dojazd na ogłoszenie wyników we własnym zakresie).


2) test wiedzy religijnej
:

  • kategoria wiekowa: uczniowie klas IV – VI (10-13 lat)
  • kategoria wiekowa: uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum (14-16 lat)

Tematem przewodnim testu są   D z i e j e   A p o s t o l s k i e

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE W FORMIE TESTU:

-  tekstem źródłowym są DZIEJE APOSTOLSKIE
-  obowiązuje Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wyd. Pallotnium, wyd. piąte (nowe i popr.)

- dostarczenie do organizatora konkursu zgłoszenia pisemnego (zgodnego
z załączonym wzorem) do 20 września 2018r.;
- uczestnicy udzielą odpowiedzi na  pytania testowe w czasie 45 minut;
- organizator przewiduje pytania na „dogrywkę” (mogą to być pytania otwarte, lub zamknięte)

 

– testy zostaną sprawdzone przez komisję powołaną przez organizatora;

– ze względów organizacyjnych prosimy o zachowanie następujących limitów:

* świetlice wiejskie kl. IV-VIII 5 osoby i gimnazjum 1 osoby (razem max 6 osób);

* SP Iwiec (kl. IV-VIII) 15 osób;

* SP Zielonka (kl. IV-VIII) 15 osób;

* SP Cekcyn (kl. IV-VIII) 30 osoby;

* III klasy gimnazjum Cekcyn 9 osób.

 

Test wiedzy religijnej odbędzie się 3 października (środa) 2018 roku o godz. 9:30  w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW Gminnego Konkursu Religijnego (plastycznego i testu) odbędzie się 3 października 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie

NAGRODY:

Organizatorzy zapewniają pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu oraz nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.


Wręczenia nagród dokona Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie lub u ks. Artura Tybusza.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

                         Izabela Złotowska dyr. GOK            ks. Artur Tybusz