REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Bezpiecznie na wakacjach”
w ramach realizacji projektu pn. „Bezpieczny wypoczynek nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim”

& 1
Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wakacjach”, zwanego dalej konkursem jest Gmina Cekcyn, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, zwanych dalej Organizatorami.
Konkurs jest organizowany w ramach realizacji projektu „Bezpieczny wypoczynek nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim” dofinansowanego z Programu Ograniczania Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (2019r.)

& 2
Cele konkursu:
* kształtowanie świadomego przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i odpoczynku nad wodą, w wodzie i na wodzie wśród dzieci i młodzieży;
*edukacja i popularyzacja wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą;
* budowanie świadomej odpowiedzialności za własne życie i dziecięco-młodzieżowych grup rówieśniczych;
* pobudzenie wyobraźni plastycznej;
* pobudzenie kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum,
rozwijanie i promocja dziecięcych talentów.

& 3
Temat konkursu: ”Bezpiecznie na wakacjach”
Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

&4
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie oraz na stronie internetowej www.cekcyn.pl Szczegółowe informacje nt konkursu można uzyskać pod nr telefonu 52 33 47 576 lub osobiście w GOK Cekcyn.

&5
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z terenu gminy Cekcyn w wieku od 5 do 15 lat.
Przewidziano trzy kategorie wiekowe:
* 5-7 lat
* 8-11 lat
* 12-15 lat

&6
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formie minimum A4, maksimum A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres do korespondencji i telefon kontaktowy lub dane placówki zgłaszającej pracę (świetlica, innej organizacji) oraz imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. (załącznik nr 1).

&7
Termin i warunki dostarczenia prac.

1. Prace należy dostarczyć w terminie do 26 lipca 2019 roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie, ul. Szkolna 4, 89-511 Cekcyn do godziny 16:00.
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

&8
Zasady przyznawania nagród.
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej komisją.
2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
3. Komisja dokona wyboru trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Przewidziane są nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursu.
4. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
5. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
7. Wręczenie nagród w konkursie nastąpi dnia 4 sierpnia 2019 r. na plaży Jeziora Wielkiego Cekcyńskiego podczas Pikniku pn. Bezpieczny wypoczynek nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim”. 

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Cekcyn z siedzibą w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, w celu udziału w konkursie plastycznym pt.”Bezpiecznie nad wodą” w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (2019r.).
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

…………………………………
(podpis opiekuna prawnego)