Więcej informacji wkrótce. 

Warsztaty plastyczne dla instruktorek świetlic wiejskich gminy Cekcyn organizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie. Tak, tak tym razem to panie szkolą się by urozmaicić zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w swoich świetlicach. Szkolenie rozpoczęliśmy z dniem 10 listopada 2020 r. oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W piątek 4 grudnia 2020 r. Mikołajki z GOK Cekcyn pojechały do Bydgoszczy przekazać podarunki przynoszone przez Państwa. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli akcję Onko-Mikołaje.
Dołączamy otrzymane podziękowania. 
 
 

Grantobiorca: Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn

Tytuł operacji: „Borowiackie kulinaria – cykl warsztatów kulinarnych dla mieszkańców obszaru LSR”.

Cel operacji: Celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację warsztatów kulinarnych, przyczyniających się do zachowania lokalnego borowiackiego dziedzictwa kulinarnego.
Zakres operacji: Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów „Borowiackie kulinaria – cykl warsztatów kulinarnych dla mieszkańców obszaru LSR”.

Warsztaty praktyczne zostaną przeprowadzone w 14 świetlicach wiejskich, w tym: na terenie gminy Cekcyn w miejscowościach: Brzozie, Iwiec, Krzywogoniec, Ludwichowo, Małe Gacno, Nowy Sumin, Ostrowo, Wielkie Budziska, Wysoka, Zalesie, Zdroje, Zielonka oraz w Bysławiu w gminie Lubiewo i w Przyrowie w gminie Gostycyn. Warsztaty „Borowiackie kulinaria” będą prowadzone przez członków Kół Gospodyń Wiejskich.

Główny nacisk położony będzie na kuchnie borowiacką (nauka wypieku chleba, szneków z glancem, przygotowania zupy ziemniaczanej i szandara).
Przeprowadzimy 3 rodzaje warsztatów:
1. pieczenie chleba (4 warsztaty),
2. cukiernicze, gdzie będziemy piec: ciasteczka, szneki z glancem, bułeczki (14 warsztatów).
3. dania z ziemniaków, gdzie będą przygotowywane kluski ziemniaczane, zupa ziemniaczana i szandar (8 warsztatów).

Poprzez realizację warsztatów przybliżymy młodemu pokoleniu naukę gotowania wg. przepisów naszych babć, przy realizacji warsztatów nastąpi integracja młodego pokolenia z osobami starszymi. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczone Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, a uczestnikami warsztatów będą dzieci, młodzież jak też osoby dorosłe.
Wymiar czasowy warsztatów:
1. Pieczenia chleba w 4 świetlicach, 3hx 4 warsztaty=12h
2. Pieczenie bułeczek, ciasteczek, szneków z glancem, w 14 świetlicach, 2hx 14warszatów=28h
3. Pieczenie szandara, gotowanie klusek ziemniaczanych, zupy ziemniaczanej w 8 świetlicach, 3hx8warsztatów=24h
Przeprowadzimy łącznie 64 h warsztatów aktywizujących przeznaczonych dla 70 osób. Uczestnikami warsztatów będą dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Efekty: Realizacja projektu przyczyni się zatem do osiągnięcia wskaźnika produktu LSR: liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych w ramach środków LSR – 1 szt. Odpowiadający wskaźnikowi produktu wskaźnik rezultatu, tj. liczba osób, które wzięły udział w wydarzeniach integracyjnych i aktywizujących mieszkańców w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem w ramach środków LSR zostanie osiągnięty na poziomie 70 osób (w tym 40 osób z grupy defaworyzowanej).     
Wartość dofinansowania: 10.000 zł.

Umowa o powierzenie grantu nr 2/2020/G/PROW/15 zawarta w dniu 11.09.2020 r. w Tucholi zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn z Partnerstwem „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.