Posiedzenie XVI Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko - Pomorskiego odbył się 4 lutego w Gminie Lniano, do której zaprosiła Wójtów
i Burmistrzów Pani Zofia Topolińska - Wójt Gminy Lniano.
  W obradach wziął udział Wojewoda Kujawsko – Pomorski  Pan Mikołaj Bogdanowicz. Była to okazja do spotkania się z samorządowcami z województwa i wspólnej dyskusji nad sprawami dotyczącymi w szczególności obszarów wiejskich, m.in. finansowaniem zadań zleconych, zmianami w oświacie, czy bezpieczeństwem publicznym.


   Panu Wojewodzie towarzyszyli pracownicy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy przedstawicieli bieżące tematy oraz udzielali odpowiedzi na pytania zgromadzonych wójtów i burmistrzów. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej – Pani Dorota Hass przedstawiła założenia realizacji programu 500 +, Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu – Pani Grażyna Rutkowska odpowiadała na pytania dotyczące finansowania zadań zleconych, a Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pani Katarzyna Wesołowska przedstawiła zasady naliczenia dotacji za realizację zadań zleconych.
   Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu Jacka Brygmana odpowiedzieli również: Przewodniczący Sejmiku Województwa Pan Ryszard Bober oraz Wicemarszałek Województwa Pan Zbigniew Ostrowski. Natomiast Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego: Pani Elżbieta Siemiątkowska oraz Pan Rafał Pietrucień, przedstawiali tematy związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej.
   Prezes Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Pani Agnieszka Wasita oraz Pan Bartłomiej Kamiński przedstawili możliwości wsparcia przedsiębiorców.
   Konwent przyjął pięć stanowisk: w sprawie ograniczeń rozwoju Obszarów Chronionego Krajobrazu, w sprawie zmian w systemie oświaty, w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjów, w sprawie podwyższenia kwoty wolnej od podatku oraz w sprawie niedofinansowania zadań zleconych z ramienia administracji rządowej w 2015 i 2016 roku podsumowano również pracę Prezydium Konwentu w 2015 roku.