Szanowni Państwo,

Gmina Cekcyn przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który umożliwia uzyskanie funduszy na rozwiązywanie problemów społecznych gminy. Jednym z najważniejszych zagadnień, które dostrzegamy i chcemy w jak największym stopniu uwzględniać, jest potrzeba zapewnienia jak najlepszych warunków życia Seniorów. Dlatego prosimy o wypełnienie anonimowej "ankiety dla seniorów", która pozwoli nam lepiej poznać Państwa potrzeby.
Ewentualnie pozyskane dofinansowania można również przeznaczyć na przystosowanie zniszczonych lub opuszczonych budynków dla organizacji w nich zajęć dla mieszkańców lub stworzenia miejsc pracy. Dlatego bardzo prosimy o wypełnienie "ankiety ogólnej", która pozwoli nam lepiej poznać Państwa ocenę stanu gminy.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 12, pod numerem telefonu: 52 33 47 555

Bardzo dziękujemy za pomoc!

Gmina Cekcyn złożyła wniosek o dofinansowanie na projekt: "Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn". Nie czekając na podpisanie umowy rozpoczęliśmy pracę nad programem.  Każdy program powinien rozpoczynać się od diagnozy i taką też , po zebraniu danych i  ich analizie, opracowaliśmy. Na podstawie tej diagnozy  określiliśmy, w jakim kierunku gmina chce i może prowadzić program oraz rozpoznaliśmy potencjały i problemy gminy. Cała analiza znajduje się w załączniku. Przyjemnej lektury :)

We wtorkowe popołudnie 8 listopada 2016 r. odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie spotkanie dotyczące rewitalizacji. Zgromadzonych przywitał Wójt Gminy Cekcyn - Pan Jacek Brygman. Monika Szczęsna - pracownik Urzędu Gminy przedstawiła zasady przeprowadzania konsultacji społecznych, a Pan Adam Stańczyk przybliżył uczestnikom ogólne zasady tworzenia programów rewitalizacji, wytyczne wojewódzkie oraz przedstawił krótką charakterystykę statystyczną gminy.

Gmina Cekcyn zamierza ubiegać się o dofinansowanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Dofinansowanie jest możliwie na poziomie 90 % kosztów zadania.

Ze względu na konieczność włączenia lokalnej społeczności zorganizowaliśmy pierwsze, z wielu kolejnych, spotkań, które miało przybliżyć temat rewitalizacji mieszkańcom gminy. Na spotkanie przybyło ok. 30 osób. Bardzo ucieszyło nas, że oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych na sali było widać młodzież.

Poniżej znajduje się prezentacja przedstawiona na spotkaniu.

Zachęcamy do śledzenia strony i czynnego uczestniczenia w kolejnych spotkaniach, bo nic o nas bez nas!

Nie jest chyba wielka przesadą napisać, że słowo rewitalizacja w ostatnim czasie robi zawrotna karierę. Pojawia się w prasie, radio i telewizji. Często powtarzane i odmieniane przez wszystkie przypadki, ale czym jest naprawdę rewitalizacja, z czym na pewno nie jest?

Na pewno każdy z mieszkańców gminy słyszał kiedyś od rodziny czy turystów przebywających na terenie naszej gminy komplement na jej  na temat. Gości urzekają lasy, trasy rowerowe czy dobrze zagospodarowana przestrzeń na jeziorem w Cekcynie, jednak jak większość polskich wsi borykamy się z pewnymi uniwersalnymi problemami.

Jako obszar wiejski otrzymaliśmy narzędzie, w postaci Gminnych Programów Rewitalizacji, dotychczas dostępnych tylko dla miast, które jako dokumenty strategiczne powinny być odpowiedzią na wyprowadzenie obszarów ze stanów kryzysowych. Stany te są spowodowane koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niewystarczającego uczestnictwa w życiu publicznym i kulturowym, które występują z negatywnymi zjawiskami w sferach: gospodarczej, przestrzennej, technicznej czy środowiskowej).

Rewitalizacja, z czym się powszechnie kojarzy, nie jest działaniem naprawczym, remontowym czy modernizacyjnym w odniesieniu do wybiórczych inwestycji, który ma przynieść szybki efekt poprawy estetyki. Rzeczywiste działania muszą mieć zawsze wpływ na efekty społeczne i być podporządkowane realizacji celów w dziedzinie jakości życia.

Rewitalizacja jest dużym wyzwaniem społeczno - inwestycyjnym, który ma przyczynić się do poprawy jakości życia nas, mieszkańców Gminy Cekcyn.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na l. 2014-2020 przewiduje środki na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jednak, aby móc z nich skorzystać niezbędne jest stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Obecnie Gmina Cekcyn przeprowadza wstępną diagnozę społeczno - gospodarczą i podobnie jak w przypadku diagnozy lekarskiej postaramy się w niej wskazać, co nam dolega.
 Pamiętając o tym, że podstawą każdego ambitnego przedsięwzięcia jest solidny plan, zanim zaczniemy przedsięwzięcia, będziemy musieli  opracować Gminny Plan Rewitalizacji (GPR). Brzmi to dość poważnie, jednak to nic innego jak swoista instrukcja, drogowskaz i wskazówki, które mają doprowadzić do zmniejszenia skali problemów. Z pisaniem ważnych dokumentów związany jest udział specjalistów w ich tworzeniu. Tak samo jest z tworzeniem GPR, w tym przypadku ekspertami ds Gminy Cekcyn jesteście Wy, mieszkańcy tej gminy!, bo najlepiej znacie jej wady, ale również umiecie dostrzec jej zalety i potencjały. Dlatego gorąco zapraszamy każdego mieszkańca, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, parafie i instytucje do tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, bo nic o nas, bez nas!