Przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej działa Rada Społeczna, powołana Uchwałą nr V/37/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmiana składu  - Uchwała nr XVII/171/16 z dnia 9 września 2016 r.

W skład Rady Społecznej wchodzą:

  • Marek Kobyliński – przewodniczący - jako osoba wskazana przez Wójta Gminy Cekcyn
  • Dorota Ziółkowska – członek - jako osoba wybrana przez Radę Gminy
  • Anna Rydzkowska – członek -
    jako osoba wybrana przez Radę Gminy
  • Krzysztof Szulczyk– członek- jako przedstawiciel Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

Rada społeczna jest organem:

1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;

2) doradczym kierownika.

Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

e) regulaminu organizacyjnego;

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.