LogowanieClose

Organizacje pozarządowe

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej
ul.Szkolna 2
89-511 Cekcyn
tel. (52) 33 47 555
www: www.tmzc.org.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości
w Gminie Cekcyn "ŚWIATŁO"
ul. Kwiatowa 17
89-511 Cekcyn
tel. 602 29 78 58
www.stowarzyszenieswiatlo.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec
Krzywogoniec 5
89-511 Cekcyn

Stowarzyszenie zwykłe "CekcynNet"
ul. Główna 1
89-511 Cekcyn
www: www.cekcyn.net

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej "TALENT"
ul. Dworcowa 30/2
89-511 Cekcyn
tel. 519-086-897

Stowarzyszenie Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno "JAGODA"
Małe Gacno 45
89-505 Małe Gacno


Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej "CekRol"
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn
tel. (52) 33 47 571

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Nr 2 w Cekcynie
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

Uczniowski Klub Sportowy SPRINT
ul. Szkolna 8
89-511 Cekcyn

Gminny Ludowy Klub Sportowy "Cis" Cekcyn
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

Ludowy Zespół Sportowy ZJEDNOCZENI Zielonka
Zielonka 5
89-505 Małe Gacno

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Cekcynie
Nowy Sumin
89-511 Cekcyn

Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego "Cisowy Fyrtel"
Wysoka 34
89-512 Iwiec
tel. 787-351-577

Wójt Gminy Cekcyn

 

na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jedn. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)


ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

REGULAMIN

Otwartego konkursu ofert

 

Rozdział I

Rodzaje zadań objętych konkursem

 

 1. Działalności wspomagającej rozwój i promocję turystyki, przy czym za taką działalność uważa się również działalność w zakresie:

-podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego,

-krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

-organizowania imprez artystycznych,

-ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

-rozwój nowoczesnych form komunikowania się o ile realizują cele zawarte w gminnym programie rozwoju turystyki.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań  w 2015 roku wynosi  35.000 zł.

W 2014 roku na realizację  ww. zadań przekazano uprawnionym podmiotom kwotę 33.587,64 zł.

 

 1. Ochrony i promocji zdrowia.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2015 roku wynosi  1.000 zł.

W 2014 roku na realizację  ww. zadań przekazano uprawnionym podmiotom, kwotę  0,00 zł.

 

 1.   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań  w 2015 roku wynosi  3.000 zł.

W 2014 roku na realizację  ww. zadań przekazano uprawnionym podmiotom kwotę 2.000 zł.

 

 1.  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2015 roku wynosi  68.000 zł.

W 2014 roku na realizację ww. zadań przekazano uprawnionym podmiotom 59.000  zł.

 

 1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań  w  2015 roku wynosi  2.000 zł.

W 2014 roku na realizację ww. zadań przekazano uprawnionym podmiotom 900 zł.

 

VI. Alternatywnych form edukacji, w tym edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2015 roku wynosi 6.000 zł.

W 2014 roku realizację  ww. zadań przekazano uprawnionym podmiotom 5.000 zł.

 

VII.                     Budowania podstawowych elementów systemu współpracy organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i podmiotów życia społecznego gminy.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2015 roku wynosi 0 zł.

W 2014 roku na realizację  ww. zadań przekazano uprawnionym podmiotom 400,00 zł.

 

Na realizację zadań publicznych, określonych w sferach od I do VII, w 2015 roku przeznacza się kwotę 115.000 zł.

Rozdział II

Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Zlecenie zadań i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jedn. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)

 

2.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.

 

3.        W przypadku braku ofert do niektórych działań określonych w konkursie Komisja Konkursowa może dokonać przesunięcia środków finansowych na wskazane niewykorzystane działanie.

 

4.    Organizacja zabezpiecza minimalny udział środków własnych (w postaci finansowej) w wysokości 10 % od całości projektu (łącznie ze środkami pozyskanymi z innych źródeł). 

 

5.    Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), nie dotyczy klubów sportowych.

 

6.    Organizacja może złożyć maksymalnie 3 projekty do których dołącza jeden komplet załączników, nie dotyczy Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn max. 6 projektów.

 

7.    Organizacja przyporządkowuje projekt do RODZAJU ZADANIA.

 

8.      Z dotacji mogą być pokryte koszty administracyjne (między innymi obsługa księgowa zadania).

 

9.      Z dotacji przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:

1)   związane z zakupem lub dzierżawą gruntów,

2)   z działalnością gospodarczą,

3)   z tytułu opłat i kar umownych, mandatów, a w przypadku klubów sportowych zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

4)   transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

5)   z  tytułu zaciągniętej pożyczki, kosztów obsługi zadłużenia,

6)   poniesione na realizację zadania przed zawarciem umowy dotacji,

7)   z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

8)   pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego, w tym prowizji bankowych za  przelewy.

10.  Koszty poniesione na wydatki ujęte w ust. 9 nie mogą być wykazywane przez organizacje pozarządowe w rozliczeniu realizowanego zadania również jako własne  środki finansowe.

 

11.   Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Wójtowi zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.

Rozdział III

Termin i warunki realizacji zadania

 

1.      Zadania, na które są składane oferty, winny być wykonane w 2015 roku, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 roku.

 

2.      Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
 z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 

3.      Zadania, na które są składane oferty, winny być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Cekcyn.

 

Rozdział IV

Termin i warunki składania ofert

 

1.        Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

 

w terminie do 19 stycznia 2015 roku, pocztą na adres:

Urząd Gminy Cekcyn

 ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn,

do godz. 10.00

 

            O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, Sekretariat, biuro nr 24, II piętro, do godz. 10.00.

 

       W dniu 19 stycznia 2015 r. o godz. 10.10 w Urzędzie Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2,
89-511 w  sali  nr  25, odbędzie się publiczne otwarcie ofert.

 

2.      Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Gminy Cekcyn www.bip.cekcyn.pl (zakładka: Aktualności), na stronie www.cekcyn.pl (zakładka organizacje pozarządowe) lub otrzymać w Urzędzie Gminy w Cekcynie, biuro nr 12.

 

3.      Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są następujące podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:

 

1)       organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jedn. t. Dz. U. z 2014 r. ze zm.)

2)       osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich statutowe cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)       stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)       spółdzielnie socjalne,

5)       spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

4.      Oferta musi być opieczętowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów, złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert 2015”.

 

5.              Do oferty przedkładanej na konkurs należy dołączyć:

 

a)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl lub też inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu (np. dekret biskupi),

 

b)      pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób, które zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym aktem są upoważnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów (dotyczy to w szczególności kół i oddziałów terenowych),

 

c)      umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera,

 

d)     kserokopię licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu (dotyczy klubów sportowych),

 

e)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sporcie (dotyczy klubów sportowych).

 

7.   Załączniki do oferty winny być:

-          podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,

-          potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ww. osoby, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.

 

Rozdział V

Termin, tryb i kryteria  wyboru ofert

 

 1. Wybór oferty nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

 

 1. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru.

 

 1. Do oceny merytorycznej ofert złożonych na konkurs Wójt powoła Komisję i określi tryb jej pracy.

 

4.      Oferty złożone na nieodpowiednich formularzach, niekompletne, złożone po terminie, niezgodne z ofertą konkursową, przez nieuprawniony podmiot oraz zawierające niewłaściwy udział procentowy środków własnych  będąodrzucone z przyczyn formalnych.

 

5.      Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybienia formalnego, jakim jest niepodpisanie oferty przez upoważnione do tego osoby zgodnie z KRS lub innymi dokumentami oraz niezałączenie wszystkich załączników, w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia Oferenta. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych, oferta nie będzie rozpatrywana.

 

6.      Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje
Wójtowi zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.

 

 

7.      Kryteria oceny merytorycznej:

Zakres oceny

Punktacja

merytoryczna wartość oferty

0-20

dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań o zakresie zbliżonym do składanej oferty

0-5

ocena kalkulacji kosztów zadania w tym między innymi koszt realizacji zadania

0-10

rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowych z budżetu Gminy w ostatnich 3 latach

0-5

zakres oddziaływania projektu (gminny, powiatowy, wojewódzki, krajowy, międzynarodowy)

0-5

stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów, wolontariuszy

0-5

Razem

Max. 50,00 punktów

Min. 25,00 punktów /wymagana minimalna ilość punktów do otrzymania dofinansowania/

 

8. Do dofinansowania z budżetu Gminy rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają min. 25 punktów.

 

9.      Ostateczną decyzję o wyborze zadań oraz wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Wójt Gminy Cekcyn. Do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

10.    O wynikach postępowania konkursowego Oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej www.cekcyn.pl  w zakładce „Organizacje pozarządowe”,
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cekcyn.pl w zakładce Aktualności oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cekcynie.

 

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

 

1. Podjęcie decyzji przez Wójta Gminy Cekcyn, o której mowa w Rozdziale V ust. 9, stanowi podstawę do zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania.

 

 1. W przypadku, gdy Wójt Gminy Cekcyn przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może:

 

1)      odstąpić od realizacji zadania, powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w Cekcynie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym wyżej. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć Oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta,

2)      przedstawić w formie pisemnej zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania (korekta z zakresu rzeczowego i finansowego zadania). Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy.

 

 1. W trakcie wykonywania zadania zleconego, jak i po jego realizacji, Wójt lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.

 

 1. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.

 

 1. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

 

 1. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy jest zobowiązany do:

 

1)      zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, na banerach i własnych stronach internetowych informacji o tym, iż zadanie dofinansowane jest przez Gminę Cekcyn. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania,

2)      wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

 

 

 

  WÓJT GMINY

/-/ Jacek Brygman


 BIP 


  

GOPS w Cekcynie
Borowiacki portal agroturystyczny

CekcynNet

aktywna wieś

Internet na Wsi