LogowanieClose

Slide 1

Majowe spotkanie DKK

 

Lubisz czytać?
Lubisz rozmawiać?
Przyjdź koniecznie na najbliższe spotkanie DKK!
Zapraszamy w piątek 09 maja br.

 

Zdrowych... spokojnych...

Kiermasz książek w bibliotece

Kiermasz książek


Nie masz pomysłu na prezent? Przyjdź do biblioteki na kiermasz tanich książek. Duży wybór, atrakcyjne ceny.


ZAPRASZAMY!

Brzózki w bibliotece

W środę (16.04.2014) bibliotekę odwiedziła kolejna grupa z cekcyńskiego przedszkola. Dzieci wysłuchały opowiadania o Franklinie, oglądały książki, kolorowały i bawiły się zabawkami i układankami z zestawów edukacyjnych z Instytutu Komeńskiego. Na zakończenie spotkania każdy otrzymał książeczkę. Prace Brzózek można obejrzeć w bibliotece. Zapraszamy!

 Przedszkolacy w bibliotece

Czytaj więcej: Brzózki w bibliotece

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 2

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CEKCYNIE

 

 

 

A. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA.

 

1. Wykonania czynności przygotowawczych do przeprowadzenie rekrutacji:

 

1.1 Wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji dzieci do przedszkola.

1.2. Zapoznanie rodziców z regulaminem poprzez jego wywieszenie lub udostępnienie osobom zainteresowanym .

1.3. Udostępnienie rodzicom kart zgłoszeń dziecka do przedszkola celem ich wypisania .

1.4. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym uwzględnieniem :

a) daty i miejsca urodzenia , pesel,

b) miejsca zamieszkania,

c) czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

d) miejsca pracy rodziców , pieczątki i podpisy z przedstawiciela zakładu pracy,

e) numery telefonów stacjonarnych bądź komórkowych, adres e-mail,

f) czytelność zapisów w karcie zgłoszenia,

g) czy dziecko będzie jadło obiad,

h) podpisu rodziców bądź opiekunów.

i)niezbędne oświadczenia

1.5 Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola.

 

 

B. SPOSÓB PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

1. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego określa Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.7).

 

2. Pierwszeństwo mają dzieci w wieku 5, 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne zamieszkałe na terenie gminy Cekcyn.

3. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci, których rodzice wyrazili wolę kontynuacji edukacji w Przedszkolu Gminnym w Cekcynie. Deklarację (wniosek ) o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu rodzice składają w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego .

4. Na pozostałe miejsca w przedszkolu przyjmowane będą dzieci w wieku 3 i 4 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko w wieku od 2,5 lat.

 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 4, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Kryteria, o których mowa w pkt. 4, mają jednakową wartość.

 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria:

 

1) dzieci matek i ojców obojga pracujących - 5 pkt

 

2) dzieci czteroletnie ( dzieci, które ukończą 4 lata w roku kalendarzowym,

w którym odbywa się rekrutacja do przedszkola)

- 4 pkt

 

3) dzieci które ukończą 3 lata do 1 września w roku kalendarzowym,

w którym odbywa się rekrutacja do przedszkola - 3 pkt

 

4) dzieci , które mają rodzeństwo uczęszczające do przedszkola - 2 pkt

 

 

5) dzieci, które ukończą 3 lata po 1 września w roku kalendarzowym,

w którym odbywa się rekrutacja do przedszkola wg kolejności urodzeń

( od najstarszego do najmłodszego) - 1 pkt

 

8. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z pkt. 1–7, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodne

z pkt. 1-8.

 

 

9. W uzasadnionych przypadkach mogą być przyjęte dzieci do przedszkola w ciągu roku kalendarzowego w ramach wolnych miejsc.

 

 

C. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

1. Pobieranie i składanie przez rodziców/opiekunów prawnych „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola” odbywa się od 10.03.2014 do 4.04. 2014 r. (w dni pracy przedszkola).

2. W sytuacji , kiedy liczba zgłoszonych kandydatów w czasie rekrutacji jest większa

od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor Przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną:

a) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej - przedstawiciel Rady Rodziców członek komisji

rewizyjnej Rady Rodziców.

b). Członkowie komisji:

 

-1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej

 

- 1 przedstawiciel organu prowadzącego

3. Czynności przygotowawcze dyrektora związane z działalnością Komisji Rekrutacyjnej:

3.1. Sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci

z podziałem na grupy wiekowe, zawierające następujące informacje:

a) nazwiska, imiona dzieci w porządku alfabetycznym,

b) adresy zamieszkania dzieci ,

c) informacje o pełnym lub niepełnym czasie pobytu dziecka w przedszkolu ( w tym ilość posiłków) .

 

3.2 Ustalenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej składu Komisji Rekrutacyjnej.

 

3.3 Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej.

 

3.4.Wywieszenie przygotowanych na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej list dzieci przyjętych, nieprzyjętych do przedszkola oraz list dzieci oczekujących.

 

4. Zadania przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

4.1. Organizuje posiedzenie i kieruje pracami Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami regulaminu.

 

4.2. Prowadzi prace komisji realizując następujące zadania:

 

a) zapoznanie z datą i miejscem posiedzenia

b) zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola

c) zapoznanie z wykazem zgłoszeń dzieci do przedszkola

d) kierowanie rozpatrywaniem ilości zgłoszeń z kryteriami

 

4.3 Nadzoruje pod względem merytorycznym prawidłowość sporządzania dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną, a w tym:

a) składania podpisów przez członków Komisji Rekrutacyjnej

b) protokołowanie posiedzenia w czasie jego trwania

c) sporządzenie listy dzieci

4.4. Przekazuje protokół prac Komisji Rekrutacyjnej z załączonymi listami : dzieci przyjętych, dzieci nieprzyjętych, dzieci oczekujących na przyjęcie.

4.5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej odpowiada za prawidłowość prac Komisji i sporządzenie dokumentacji zgodnie z regulaminem do 7 dni.

5. Do 10 kwietnia rozpatrywanie złożonych wniosków przez Komisję Rekrutacyjną .

6. Do 17 kwietnia do godz. 14.00 – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola

imiennej listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych oraz listy rezerwowej.

7. Rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca w przedszkolu dyrektor przedszkola może prowadzić od zakończenia rekrutacji właściwej, do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego rekrutacja dotyczy.D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W każdej karcie zgłoszeniowej dziecka do przedszkola zawarta jest decyzja o kwalifikacji lub jej braku i przyczynie jej braku oraz podpisy Przewodniczącego i Członków Komisji Rekrutacyjnej.

 2. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane.

 

 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola umieszczone na tablicy informacyjnej dla rodziców w przedszkolu.

 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola rodzic/ prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Uzasadnienie rodzic otrzymuje w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia.

 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie decyzji dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie www.cekcyn.pl – w zakładce Przedszkole ( Przedszkole – Aktualności)

 5. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 11 lutego 2014 r.

 

Wykaz dokumentacji:

 • Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej

 • Lista kandydatów przyjętych do przedszkola

 • Lista kandydatów nie przyjętych do przedszkola

 • Lista rezerwowa kandydatów oczekujących na przyjęcie do przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 BIP 


  

GOPS w Cekcynie
Borowiacki portal agroturystyczny

CekcynNet

aktywna wieś

Internet na Wsi