INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

   

    W związku z prowadzonymi kontrolami przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne PHU „TUCHWOD” Tuchola stwierdzono w  wielu przypadkach nielegalny sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

    W myśl art. 9 ust. 1  ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

    Zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a powołanej ustawy powyższy czyn stanowi przestępstwo ścigane z  urzędu, które  podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

   Wobec powyższego apelujemy do mieszkańców , aby zlikwidowali nielegalne włączenie instalacji do odprowadzania wód deszczowych do systemu kanalizacji sanitarnej. W razie stwierdzenia  włączenia instalacji wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne na drodze sądowej.