Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-12-29,
w godzinach: 29 gru 08:00 - 29 gru 15:30
Okoninek, Stary Sumin od 10 do 12, Krzywogoniec 1, 2, 48, 48A,
od 55 do 96, od 137 do 139A, 141, oraz od 145 do 158,
Szczuczanek 1, i przyległe.

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących sferach:

Zadanie nr 1: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zadanie nr 2: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Zadanie nr 3: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Zadanie nr 4: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa.
Zadanie nr 5: Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2021 roku, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, do godz. 10.00 z dopiskiem „Konkurs ofert” -

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, Sekretariat, biuro nr 24, II piętro, do godz. 10.00.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Wójta Gminy Cekcyn konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania działek w miejscowościach Ostrowo, Krzywogoniec
i Zdroje,  zostały złożone 3 prace, po jednej dla każdej z lokalizacji.

W załącznikach mogą Państwo zapoznać się ze złożonymi propozycjami. Prace dostępne są również w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Cekcynie oraz w świetlicach wiejskich w Ostrowie, Krzywogońcu i Zdrojach.

Na wybór koncepcji mogą głosować wyłącznie Mieszkańcy Ostrowa, Krzywogońca i Zdrojów od 22 do 29 grudnia 2020 r, na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania ( dostępne w załącznikach), które można złożyć w wymaganym terminie w świetlicy wiejskiej w Ostrowie, Krzywogońcu
i Zdrojach oraz w Urzędzie Gminy w Cekcynie.