Realizacja projektu „Promocja obszaru LSR poprzez stworzenie bazy narzędzi informacyjno – promocyjnych”.

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” w koordynacji z Gminą Lubiewo realizuje operację pn.  „Promocja obszaru LSR poprzez stworzenie bazy narzędzi informacyjno – promocyjnych”. Projekt został złożony w odpowiedzi na ogłoszenie Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” o naborze wniosków na wsparcie operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Autorkami projektu i bezpośrednimi realizatorkami są Wioletta Szymczak i Paulina Cielpuch.

Tytuł operacji: Promocja obszaru LSR poprzez stworzenie bazy narzędzi informacyjno – promocyjnych

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057) Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 13 stycznia 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Cekcyn, pokój nr 24, II piętro lub pocztą na adres Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-12-29,
w godzinach: 29 gru 08:00 - 29 gru 15:30
Okoninek, Stary Sumin od 10 do 12, Krzywogoniec 1, 2, 48, 48A,
od 55 do 96, od 137 do 139A, 141, oraz od 145 do 158,
Szczuczanek 1, i przyległe.

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących sferach:

Zadanie nr 1: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zadanie nr 2: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Zadanie nr 3: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Zadanie nr 4: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa.
Zadanie nr 5: Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2021 roku, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, do godz. 10.00 z dopiskiem „Konkurs ofert” -

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, Sekretariat, biuro nr 24, II piętro, do godz. 10.00.