Konkursy recytatorskie poezji i prozy religijnej organizowane są w Cekcynie od 15 lat.  Mają za zadanie uwrażliwiać młode pokolenie na poezję religijną oraz na wartości chrześcijańskie prezentowane przez poetów. Treścią konkursu są wiersze o tematyce religijnej. W konkursach biorą udział dzieci oraz młodzież z placówek oświatowych, kulturalnych z terenu gminy Cekcyn. Przygotowywani są przez katechetów, nauczycieli, opiekunów świetlic czy rodziców.
Każdego roku wybieramy temat przewodni konkursu. Staramy się aby był zawsze oryginalny i ciekawy.

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cekcyn

REGULAMIN KONKURSU:

TERMIN I MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH:
27 marzec 2009 r. o godz. 930  sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie.

CEL KONKURSU: 
- popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich
- pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego
- stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania zdolności aktorskich
- inspirowanie poszukiwań repertuarowych i głębszej refleksji nad tekstem literackim,
- kształtowanie kultury żywego słowa,
- rozwijanie wyobraźni,
- promowanie młodych talentów literackich.

KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW:
I kategoria:
przedszkolacy i 6-latki
II kategoria: 7-9 lat (kl. I-III)
III kategoria: 10-12 lat (kl. IV-VI)
IV kategoria: 13-15 lat (klasy gimnazjalne)
V kategoria: powyżej 16 lat (młodzież ponadgimnazjalna, studenci, osoby dorosłe itd.)
Wszyscy uczestnicy konkursu przygotowują po jednym utworze. Czas wykonania utworu: do 5 minut.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkoli, Gminnego Ośrodka Kultury, Świetlic Wiejskich, młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów oraz osób dorosłych z terenu Gminy Cekcyn. Uczestnicy konkursu mogą reprezentować tylko jedną placówkę lub instytucję.
Uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch kategoriach: kategoria poezja i kategoria proza

ZGŁOSZENIE CHĘCI  UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie/dostarczenie do organizatora konkursu zgłoszenia pisemnego (zgodnego z załączonym poniżej wzorem ) do 3 marca 2009 roku.

REPERTUAR:
Dla wszystkich kategorii wiekowych ustalony został temat recytacji:  PIĘKNE STROFY O ŚWIĘTYCH

KRYTERIA OCENY:
Uczestników oceniać będzie Jury, które powołuje organizator. Kryteria pomocnicze oceny: dobór repertuaru, interpretacja utworu/ów, poprawna dykcja, kultura słowa, wykonanie, ogólny wyraz artystyczny. Kolejność przesłuchań nastąpi alfabetycznie według kategorii wiekowych.
 
NAGRODY:
Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. Przewidziane są nagrody książkowe dla recytatorów, którzy zajęli I, II i III miejsca i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Ze względów organizacyjnych prosimy placówki n/w o zachowanie następujących limitów:

 PLACÓWKA  dzieci do lat 6klasy I-III klasy IV-VI  gimnazjum  

 Przedszkole Gminne w Cekcynie

 6

 -

 -

 -

 Oddział Przedszkolny w Iwcu

 3

 -

 -

 -

 Oddział Przedszkolny w Zielonce

 3

 -

 -

 -

 Oddział Przedszkolny w Zdrojach

 3

 -

 Szkoła Podstawowa w Zielonce

3

3

-

 Szkoła Podstawowa w Iwcu

 -

3

3

-

 Zespół Szkół w Cekcynie

5

5

6

 Świetlice Wiejskie

 2

 

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie - Dyrektor GOK Izabela Złotowska

Karta uczestnictwa w XV Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Religijnej
Imię i nazwisko uczestnika .......................................................
Wiek ..................................................................................
Nazwa placówki ....................................................................
Kategoria: poezja proza  (*właściwe podkreślić)
Repertuar:
tytuł .................................................................................
autor ...............................................................................
Opiekun ...........................................................................
Podpis opiekuna        pieczątka placówki/szkoły                   podpis uczestnika