Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" ogłosiła nabory wniosków w następujących konkursach:
- TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW,
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ,
- MAŁE PROJEKTY.

Więcej informacji pod numerem telefonu 52 33 61 213.
Zapraszamy do składania projektów :-)

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

 • przyjmowanie wniosków w dniach 08 - 26 października 2012 roku w biurze LGD w Tucholi przy ulicy Murowej 8 w godzinach od 7:00 do 15:30
 • szkolenie dla potencjalnych beneficjentów odbędzie się w dniu 24 września 2012 roku (poniedziałek) w sali 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi (Plac Zamkowy 1) o godzinie 14:00. Mile widziany udział beneficjenta wraz z księgowym.

O pomoc mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne podejmujące lub wykonujące działalność jako mikroprzedsiębiorcy
 • osoby prawne podejmujące lub prowadzące działalność
 • wspólnicy spółki cywilnej i spółki prawa handlowego

Siedziba lub miejsce zamieszkania muszą znajdować się na terenie gminy wiejskiej lub miejsko - wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców położonych na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Mogą skorzystać mieszkańcy i mikroprzedsiębiorcy z Tucholi.

Zakres pomocy musi być zgodny z celami zawartymi w LSR "Borowiacka grapa".

Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć:

 • 100 000,00 zł przy utworzeniu co najmniej 1 miejsca pracy
 • 200 000,00 zł przy utworzeniu co najmniej 2 miejsc pracy
 • 300 000,00 zł przy utworzeniu co najmniej 3 miejsc pracy

Do dyspozycji beneficjentów jest kwota: 698 402,00 zł

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

 • przyjmowanie wniosków w dniach 15 - 29 października 2012 roku w biurze LGD w Tucholi przy ulicy Murowej 8 w godzinach od 7:30 do 15:30
 • nie przewiduje się przeprowadzenia szkolenia przed naborem wniosków
 • beneficjentem może być rolnik, współmałżonek rolnika lub domownik ubezpieczony w KRUS przez okres 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, a gospodarstwo otrzymuje dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej przez rok poprzedzający złożenie wniosku.
 • operacja na którą składany jest wniosek musi być zgodna z celami zawartymi w LSR "Borowiacka Grapa"
 • wysokość pomocy na 1 beneficjenta nie może przekroczyć 100 000,00 zł i 50% kosztów kwalifikowalnych operacji (kosztów netto bez podatku VAT)

 Do dyspozycji beneficjentów jest kwota: 403 915,40 zł

Beneficjenci powyższych działań nie mogą przekroczyć 60 - tego roku życia.

Powyżej opisane konkursy są ostatnimi przez LGD "Bory Tucholskie" w ramach wdrażania LSR "Borowiacka Grapa" na lata 2007 - 2013.

Wszyscy zainteresowani powyższymi konkursami mogą skorzystać z doradztwa świadczonego przez eksperta pana Tomasza Kokoszewskiego w biurze LGD w dniach:

 • 18 października 2012 roku (wtorek) w godzinach od 8:00 do 17:00
 • 24 października 2012 roku (środa) w godzinach od 8:00 do 17:00

MAŁE PROJEKTY

 • Nabór wniosków w dniach 12 - 26 listopada 2012 roku w biurze LGD w godzinach od 7:30 do 15:30.
 • Kwota dofinansowania na 1 projekt nie może przekroczyć 25 000,00 zł i stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych
 • wkład własny stanowiący 20% kosztów kwalifikowalnych może być wkładem niefinansowym
 • Operacje realizowane w ramach Małych Projektów muszą być zgodne z celami zawartymi w LSR "Borowiacka Grapa"
 • Całkowita wartość projektu nie może być niższa od kwoty 4 500,00 zł
 • Limit pomocy na jednego beneficjenta w latach 2007 - 2013 nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł.

 Do dyspozycji beneficjentów jest kwota: 872 056,58 zł

Terminy doradztwa podane zostaną w późniejszym terminie na stronie internetowej: www.lgd.borytucholskie.pl

Tel. 52 33 61 213