W załączeniu znajduje się uzgodnione stanowisko w sprawie alokacji dla dróg lokalnych w kolejnych konkursach planowanych w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej  na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 5/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie proponowanej przez MEN zmiany sposobu naliczania subwencji oświatowej oraz treść samego Stanowiska.

W załączniku znajduje się odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 3/2017 w sprawie zmian w ustawie - Prawo ochrony Środowiska dotyczących funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz treść samego stanowiska.

Poniżej znajduje się odpowiedź Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 4/2017 w sprawie zmian zapisów konkursu w ramach Osi priorytetowej 3 RPO - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie oraz treść przyjętego stanowiska.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Dyrektora Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pismo z Ministerstwa Rozwoju dotyczące Stanowiska nr 2/2017 Konwentu Wójtów w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz treść samego stanowiska Konwentu.