Rada Gminy w Cekcynie 01 grudnia 2004r. określiła zasady udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, czy zamierzających rozpocząć działalność na terenie gminy Cekcyn (Uchwała Nr XVIII/141/04 ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XXV/191/05 z dnia 30 listopada 2005r.)

    Uchwała ta umożliwia uzyskanie dwojakiego rodzaju ulg. Pierwszą ulgę mogą uzyskać pracodawcy jako swoistego rodzaju „premię” za zwiększenie zatrudnienia pracowników z terenu gminy Cekcyn. Ulgę tę mogą uzyskać pracodawcy, którzy wykażą wzrost zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w porównaniu do okresu od 24 do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, tzn. porównuje się średnioroczne zatrudnienie za dwa ostatnie lata. Wynik tego porównania stanowi procentowy wzrost zatrudnienia, który następnie należy odnieść do tabeli znajdującej się w uchwale. Ulga ta udzielana jest na okres 1 roku.

 WZROST ILOŚCI STANOWISK PRACY OKREŚLONY W % *     PRZYSŁUGUJĄCA ULGA W %
 5                                                                                10
 10                                                                               20
 20                                                                               30
 30                                                                               40
 40                                                                               45
 50 i powyżej                                                                50

*dotyczy wzrostu zatrudnionych pracowników ogółem z zachowaniem proporcjonalnego wzrostu zatrudnionych pracowników z terenu gminy Cekcyn

     Drugą ulgę można uzyskać za wybudowanie nowego budynku, rozbudowę lub adaptację budynku już istniejącego, bądź nabycie budynku w drodze umowy cywilno-prawnej na potrzeby działalności gospodarczej. Ulga ta może zostać udzielona na okres do 5 lat.

    W celu uzyskania ulgi należy złożyć wniosek do organu podatkowego, jakim jest w tym przypadku Wójt Gminy wpisując w treści o jaki rodzaj ulgi chodzi. Do wniosku należy dołączyć informację o pomocy de minimis uzyskanej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (w przypadku uzyskania takiej pomocy wymagane jest także przedłożenie zaświadczenia wydanego przez organ udzielający pomocy); oświadczenie w sprawie rozpoczęcia robót wraz z pozwoleniem na budowę lub oświadczenie w sprawie zakończenia robót wraz z pozwoleniem na użytkowanie, względnie umowę cywilno-prawną na podstawie której przedsiębiorca nabył nieruchomość; dokumenty stwierdzające stan zatrudnienia przed korzystaniem z ulgi oraz dokumenty potwierdzające aktualny stan zatrudnienia.

    Prawo do zwolnienia przedsiębiorca może utracić w przypadku wprowadzenia w błąd organu podatkowego co do spełnienia warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia oraz w wyniku powstania zaległości w płatnościach pozostałej po uwzględnieniu ulgi części podatku od nieruchomości.