Inwestycja obejmuję remont jezdni, poboczy i istniejących zjazdów. Planowane jest położenie nakładki bitumicznej i obramowanie jezdni poboczem z gruzu betonowego.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia