Nazwa inwestycji:

,,Przebudowa ulic Szerokiej, Dębowej i Przytorze w Cekcynie”

 Opis zakresu prac:

Drogi zostały zaprojektowane  jako pieszojezdnie w technologii z kostki betonowej.  Odwodnienie zaprojektowano  jako   powierzchniowe oraz częściowo do kanalizacji deszczowej. Długość dróg wynosi łącznie 0,873 km. 

Koszt:

Kosztorys inwestorski wynosi 798.876,21 zł. Na w/w zadanie gmina pozyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 486.420,00 zł.  Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy.

Okres realizacji planowany jest od marca do lipca 2017r.