Logotyp Programu Obszarów Wiejskich

 W dniu 7 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji wybranych do dofinansowania w konkursie "Kształtowanie przestrzeni publicznej" w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Na liście znalazły się 63 projekty z terenu całego województwa, między innymi wniosek Gminy Cekcyn pn. "Budowa obiektów małej architektury w miejscowościach: Ostrowo, Krzywogoniec i Zdroje".

W dniu 15 lipca br. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy. Kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi: 145.922 zł, przy całkowitym koszcie projektu, w kwocie: 229.330,20 zł

Następnym etapem realizacji będzie ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż urządzeń na placach w Ostrowie, Krzywogońcu i Zdrojach.