21 września 2021 r. został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż urządzeń na place rekreacyjne w ramach realizacji zadania pn. "Budowa obiektów małej architektury w miejscowościach: Ostrowo, Krzywogoniec i Zdroje". W terminie składania ofert, który został wyznaczony na 1 października  wpłynęły 4 oferty. Kryterium oceny ofert stanowiła cena - 60 % oraz okres gwarancji - 40 %. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran z miejscowości Dys na kwotę 263.458,62 zł.

Złożona oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie o blisko 34.000 zł, jednak Rada Gminy Cekcyn na sesji 20 października br. zwiększyła pulę środków na realizację projektu i tym samym gmina mogła zawrzeć umowę z firmą Happy s.c., która została podpisana 27 października br., z terminem realizacji zadania do końca listopada 2021 r.

 Logosy UE i programu rozwoju obszarów wiejskich z indormacją o dofinansowaniu projektu.