Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pn. "DAJ RYBCE SZANSE" Lokalna Grupa Rybacka "Borowiacka Rybka" ogłasza konkurs fotograficzny pn. "DAJ RYBCE SZANSE" w ramach festynu promującego LGR.

 Prace konkursowe należy nadsyłać do 17 czerwca na adres: Biuro Lokalnej Grupy Rybackiej, ul. Bydgoska 12, 89-520 Gostycyn lub do Urzędu Gminy Gostycyn, ul. Bydgoska 8. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas III Dni Gminy Gostycyn, tj. 2 lipca.  Gwarantujemy atrakcyjne nagrody za pierwsze 3 miejsca!!!

Lokalna Grupa Rybacka „Borowiacka Rybka” ogłasza konkurs fotograficzny:
„DAJ RYBCE SZANSE”
Regulamin  konkursu


I. Organizator: Lokalna Grupa Rybacka „Borowiacka Rybka”.
II. Cele:
1. Wzmocnienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa/ terenu LGR.
2. Popularyzowanie obszaru LGR (Gmina Gostycyn, Gmina Cekcyn, Gmina Lubiewo, Gmina Śliwice, Gmina Świekatowo).
III. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych. Jest wolny od opłat. Osoby, które nie ukończyły
18 roku życia muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.
2. Prace mogą być o dowolnej tematyce (obrazujące: miejsca, przyrodę, wydarzenia, osoby), muszą być wykonane w bieżącym roku. Tematyka nadesłanych prac obejmować może jedynie obszar LGR (Gminy: Cekcyn, Lubiewo, Gostycyn, Śliwice, Świekatowo).
3. Zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu.
4. Uczestnik może przesłać lub dostarczyć osobiście do 8 zdjęć formatu nie mniejszego niż 10x15 (w wersji papierowej i na płycie CD).
5. Prace na konkurs należy przesyłać lub dostarczyć osobiście.
6. Zgłoszone na konkurs fotografie wraz z kartą zgłoszenia, muszą być opatrzone w metryczkę zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce wykonania fotografii oraz autora. Metryczka dotyczy każdego z załączonych zdjęć.
7. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 17 CZERWCA  2010 roku (piątek) na adres: Biuro Lokalnej Grupy Rybackiej, ul. Bydgoska 12, 89-520 Gostycyn lub do Urzędu Gminy Gostycyn, ul. Bydgoska 8. Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia przez adresata. UWAGA: prace po tym terminie nie będą rozpatrywane przez komisję naszego konkursu. Biuro LGR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie płyt ze zdjęciami powstałe w czasie przesyłki.
8. Oceny zdjęć dokona komisja. Decyzje komisji są ostateczne.
9. Z nadesłanych prac konkursowych powstanie wystawa, która będzie prezentowana podczas festynów w gminach Śliwice, Gostycyn, Świekatowo oraz Cekcyn.
10. Ogłoszenie wyników i wręczenie atrakcyjnych nagród za pierwsze 3 miejsca nastąpi podczas III Dni Gminy Gostycyn tj. 2 lipca 2011r.
11. LGR zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych fotografii
w publikacjach związanych z konkursem, a także w celach promocyjno – reklamowych gminy.
12. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o laureacie konkursu.
14. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka Rybka” (strona internetowa www.lgrborowiackarybka.pl) oraz w  Urzędzie Gminy w Gostycynie (Biuro Obsługi Interesanta, sekretariat, strona internetowa www.gostycyn.pl).
15. Nadesłane płyty nie będą zwracane. 
Informacji dotyczących konkursu udziela pani Aleksandra Berlińska –Biuro Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka Rybka” w Gostycynie, ul. Bydgoska 12 (II piętro)          Tel. 509852586

„Borowiacka Rybka. Promowanie obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich przez Lokalną Grupę Rybacką”
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………                 
 e – mail:……………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………..
Tytuł zdjęcia: ………………………………………………………………………………………………
Opis zdjęcia (kogo i co dane zdjęcie przedstawia): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data wykonania fotografii: …………………………………

Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
a) Posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnych do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w innych formach;
b) Przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
c) Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, późniejszymi zmianami;
d) Zapoznał się z regulaminem konkursu fotograficznego i akceptuje jego treść.

……………………………                                                                                                        Data i podpis autora/opiekuna prawnego