Gmina Cekcyn podpisała umowę z Województwem Kujawsko - Pomorskim na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup sprzętów pozwalających rozwijać pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży z gminy Cekcyn", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie będzie realizowane w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023 "Dekel do borowiackiej grapy", wdrażanej przez Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie".

Wartość projektu: 140.570,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 135.744,17 zł

 

Opis projketu o dofinansowania z logosami UE

Opis dofinansowania projketu z LGD Bory Tucholskie

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży, poprzez wyposażenie kołek zainteresowań oraz doposażenie cekcyńskiej Orkiestry "Campanella" w niezbędny sprzęt, który pozwoli młodym ludziom rozwijać swoje pasje i zainteresowania.    

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup sprzętów pozwalających rozwijać dzieciom i młodzieży do 25 roku życia z terenu gminy Cekcyn ich pasje i zainteresowania. Projekt jest odpowiedzią na problem zdiagnozowany w Analizie potrzeb oraz Lokalnej Strategii Rozwoju  "Dekel do borowiackiej grapy"  dotyczący ograniczonej oferty form spędzania czasu wolnego, w szczególności dla ludzi młodych.  Zakres projektu obejmuje zakup wyposażenia niezbędnego do rozwijania pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży do 25 roku życia z terenu gminy Cekcyn m.in.:  doposażenie Orkiestry "Campanella" w sprzęt muzyczny (mandoliny, gitary i kolumny basowe), a także wyposażenie kółek zainteresowań w niezbędny sprzęt do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć z zakresu arteterapii: fotograficznego (aparaty fotograficzne, laptopy, tablety, mini projektory) teatralnego ( meble: kanapy, pufy, poduchy oraz sprzęt nagłaśniający: mikrofony, mikroporty, kolumny) oraz manualno-plastycznego (długopisy 3D)

Okres realizacji wskazany we wniosku o dofinansowanie to : 11.2022 do 03.2023 r.

Planowane efekty:

Wskaźnikami produktu w realizacji  projektu będą:

- Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży - 2 szt.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:

- Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności - 90 osób.