Nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszy 3 stycznia 2023 roku. Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

- podniesienia wysokości progów dochodowych, próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie z 100 tys. do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji z 41 tys. do 66 tys. zł, przy podwyższonym dofinansowaniu kryterium dochodowe wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, maksymalna wysokość dotacji wzrośnie z 47 tys. zł do 99 tys. zł, przy najwyższym poziomie dofinansowania kryterium dochodowe wzrośnie z  900 do 1090 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 do 135 tys. zł,

- możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca (możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie
w ramach Programu),

- obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku w przypadku dotacji
na przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją (dodatkowa kwota dofinansowania
na wykonanie audytu energetycznego 1200 zł),

- kwalifikowania kosztów netto (VAT nie jest kwalifikowalny),

- wymagań technicznych w kategoriach kosztów kwalifikowalnych – kotłownia gazowa, kocioł zgazowujący drewno,

- wyłączenia z dofinansowania kotłów na paliwo stałe tj. kotła zgazowującego drewno standard oraz kotła na pellet drzewny standard od 01.07.2023 r.,

- budynków przyłączonych do sieci dystrybucji gazu- dofinansowanie do kotła na biomasę drzewną jest możliwe tylko jeśli spełni on wymagania obniżonej emisyjności cząstek stałych (≤ 20 mg/m3) oraz  z zastrzeżeniem, że ilość pobieranego paliwa gazowego z sieci dystrybucji gazu (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego okresu) w tym lokalu/ budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5600 kWh/ rok,

- ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
w banku.

Informacje na temat programu, wzór umowy beneficjenta z wykonawcą oraz lista banków prowadzących nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępne są na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze