Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Gmina Cekcyn otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Cekcyn” w kwocie: 84.000,00 zł, stanowiącej 100 % wydatków kwalifikowalnych. Projekt będzie realizowany w ramach projektu grantowego „E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Cekcyn z zakresu podstawowej znajomości obsługi komputera oraz wykorzystywania internetu w codziennym życiu.  Dzięki szkoleniom mieszkańcy naszej gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości.

Zaplanowano 7 modułów tematycznych:

  • Rodzic w internecie
  • Mój biznes w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Tworzę własną stronę internetową (blog)
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci.

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 150 osób (powyżej 25 roku życia) oraz zakupiony zostanie sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 10 laptopów, który po zakończeniu działań projektowych zostanie przekazany w użytkowanie dla szkół podstawowych.

Każde szkolenie będzie trwało 12 godzin, w grupach 12-osobowych. Szkolenia będą odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie lub po skompletowaniu grupy na dany moduł tematyczny w świetlicach wiejskich na terenie gminy. Organizację szkoleń komputerowych planuje się w okresie od 11 listopada 2018 r. do 31 lipca 2019 r. 

Informacje dotyczące zapisów na szkolenia pojawią się wkrótce.

Osoba do kontaktu: Ilona Lesikowska tel. 782-808-724 (po godz. 16:00)