Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku.

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
7. Turystyki i krajoznawstwa.

Termin składania ofert do 21 stycznia 2019 roku do godz. 10.00 na adres: Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn lub osobiście do Urzędu Gminy, pokój nr 24- Sekretariat, II piętro.