Nazwa Oferenta: Stowarzyszenie Gryf Cekcyn

Tytuł oferty: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży z terenu gminy Cekcyn”

Data złożenia oferty: 19.09.2022r.

Termin realizacji zadania: 01.10.2022r. – 17.12.2022r.

Wnioskowana wysokość dofinansowania: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) oferta zgłoszona przez Stowarzyszenia Gryf Cekcyn została zamieszczona do publicznej wiadomości na okres od 20 września 2022r. do 27 września 2022r.:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cekcyn,
  • na stronie internetowej Gminy Cekcyn,
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Cekcyn.

W ww. okresie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca zamieszczonej oferty.

Załączniki:
Download this file (informacja..pdf)informacja..pdf[ ]217 kB