EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

    Operacja ma na celu poprawę warunków życia i rozwoju gospodarczego, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.2 wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzania energii. Typ operacji - gospodarka wodno - ściekowa.

     W dniu 14 grudnia 2022 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszka. Wysokość dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 to kwota 3 100 000 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów kwalifikowanych operacji. Planowany termin wykonania zadania to 2023 r.