Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowany z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego.

Całkowita wartość inwestycji: 70 213,00 zł.

Wysokość dofinansowania: 70 213,00 zł.

Program „Opieka Wytchnieniowa” realizowany jest w dwóch formach w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Programem „Opieki Wytchnieniowej” na terenie Gminy Cekcyn zostaną objęte trzy rodziny sprawujące bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz cztery rodziny sprawujące opiekę nad osobami dorosłymi. Ponadto dwie osoby skorzystają z usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Usługa skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług. Ma ona za zadanie czasowe odciążenie ich od sprawowania tej opieki poprzez zapewnienie im wsparcia w codziennych obowiązkach, dzięki czemu uzyskają czas na odpoczynek i regenerację.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Limit usług opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:

- 240 godzin usługi świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz

- 14 dni usługi w ramach pobytu całodobowego.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu standaryzacji i rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia, dokonywana jest na podstawie Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – tzw. Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.

Powyższy dokument nie jest obowiązkowy, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy programu posiadający tę kartę uzyskają dostęp do pomocy wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie „Opieka wytchnienowa” – edycja 2023 proszone są przedłożenie karty zgłoszenia do Programu do dnia 21 kwietnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn.

Więcej informacji dotyczącej w/w Programu uzyskają Państwo od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie - numery telefonów: 523347569, 523347554, 523347553.

Poniżej dokumenty niezbędne w celu realizacji tej formy pomocy.

upload/files/karta-zgloszenia-program-opieka-wytchnieniowa-2023.pdf

upload/files/Karta_pomiaru_OW-2023.pdf

upload/files/oswiadczenie_o_korzystaniu_ze_wsparcia_OW-2023.pdf

upload/files/wskazanie_opiekuna_OW-2023.pdf