21 marca 2023 r. odbyło się XV posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie. W posiedzeniu wzięło udział 7 członków, zatem Rada władna była podejmować prawomocne uchwały. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 28/GRS/2023 w sprawie przeprowadzenia anonimowej ankiety skierowanej do seniorów.

Podjęto dyskusję w zakresie realizacji uchwały nr 24/GRS/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie możliwości utworzenia miejsca do eksponowania sylwetek „wybitnych mieszkańców gminy” oraz prezentacji historii wybranych obiektów na terenie gminy. Ostatecznie Rada postanowiła zaprosić do dyskusji nad realizacją uchwały autorów pomysłu – słuchaczy UTW WSG filia w Cekcynie.
Przedstawiono sprawozdania z uczestnictwa wybranych członków Rady w „Warsztacie Refleksyjnym” zorganizowanym przez Partnerstwo Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” (20.02.2023 r.) oraz kursie „Projektowanie starości” w Warszawie dla innowatorów i innowatorek społecznych (08-10.03.2023 r.). Omówiono projekt szczegółowego programu organizacji Seminarium Rad Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zaplanowano na 10-12.05.2023 r. w Cekcynie. Przybliżono zasady naboru do XVI edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Wniosek do konkursu miałby zostać złożony z ramienia Fundacji Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel”. Poruszono kwestię założeń i uczestnictwa członków Rady w Powiatowym Pikniku NGO, który odbędzie się w maju w Lubiewicach.
Przeprowadzono rozmowę z panią prowadzącą Restaurację Cis w Cekcynie w zakresie planów dotyczących codziennej działalności restauracji. Zapoznano się z uchwałą nr XLI/422/23 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Cekcyn na 2023 rok. Zapoczątkowano rozmowy w zakresie wolontariatu  przy sprzątaniu kojców, karmieniu i wyprowadzaniu psów na spacer w schronisku w Bysławiu prowadzonym przez Fundację Psi Azyl.
Wyznaczono terminy kolejnych dyżurów Rady na: 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca w Centrum Usług Społecznych w godz. 15:00-16:00.

Kolejne posiedzenie Gminnej Rady Seniorów wyznaczono na 27 kwietnia br.

Danuta Sadowska
- członek
Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie