Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Cekcyn dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Cekcyn raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Informuję o zwołaniu na dzień 19 maja 2023 r. o godz. 09:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie, ul. Szkolna 4, sesji zwyczajnej Rady Gminy Cekcyn, na której Wójt Gminy Cekcyn przedstawi raport o stanie gminy obejmujący podsumowanie działalności Wójta Gminy Cekcyn w roku 2022,w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Na sesji tej Rada Gminy Cekcyn rozpatrzy w pierwszej kolejności raport o stanie gminy i nad raportem tym zostanie także przeprowadzona debata, a po jej zakończeniu odbędzie się głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Cekcyn wotum zaufania.

W debacie oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Cekcyn. W związku z tym mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Cekcyn pisemnie zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas, której ma być przedstawiony raport o stanie gminy - a więc do 18 maja 2023 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Cekcyn zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Cekcyn do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy będą przyjmowane do dnia 18 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, w dniach poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30, wtorki w godz. 7:30-17:00 i piątki w godz. 7:30-14:00 w pokoju numer 17 – Biuro Rady Gminy.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Gminy
w Cekcynie, ul. Szkolna 2, w pokoju nr 17 – Biuro Rady Gminy oraz na stronie internetowej www.cekcyn.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tomasz Borta