Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie informuje, że Gmina Cekcyn w 2024 r. po raz kolejny przystąpiła do realizacji ministerialnego programu, pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

 

 

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość inwestycji: 101.445,12,00 zł.

Wysokość dofinansowania: 101.445,12 zł.

Program „Opieka Wytchnieniowa” realizowany jest w dwóch formach:

- w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

- w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100, z póź. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążanie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Zgodnie z założeniami Programu limit usług opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:

- 240 godzin usługi świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz

- 14 dni usługi w ramach pobytu całodobowego.

Usługami opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego planuje się objęcie:

- 6 rodziców/ opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- 2 rodziców/ opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Usługami opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego planuje się objęcie:

- 2 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w rodzinnym domu pomocy,

- 2 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022r. poz. 2240).