Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226) wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą Bory Tucholskie, kod obszaru PLB 220009, o powierzchni 322.535,8 ha obejmujący swoim zasięgiem obszar całej Gminy Cekcyn. Ponadto w grudniu 2008 r. na istniejących obszarach rezerwatów wprowadzono obszar specjalnej ochrony siedlisk pod nazwą Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich, kod obszaru PLH 040023, o powierzchni 3.948,4 ha. Wprowadzenie tzw. dyrektywy ptasiej i siedliskowej ograniczyło możliwość przeprowadzania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

b)  wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub

c)  pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.