Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 26.487 ha został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 72, poz. 1375). Obszar chroniony na terenie Gminy Cekcyn obejmuje powierzchnię 9.050 ha i obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym wskazaną powyżej formę ochrony przyrody, jak również z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. zm) na obszarze chronionego krajobrazu wprowadzone są następujące zakazy:

a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej iskry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, rybacką i łowiecką;

b) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

c) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

d) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

e) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

f) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalnej gospodarce wodnej lub rybackiej;

g) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych;

h) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

 

Tucholski Park Krajobrazowy został powołany uchwałą nr 71/IX/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia Tucholskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 11, poz. 440) obejmujący obszar o powierzchni 36.983 ha w tym na terenie Gminy Cekcyn 7.310 ha. Wokół Parku utworzona została otulina o powierzchni 15.946 ha w tym na terenie Gminy Cekcyn 4.058 ha. Celem ochrony jest zachowanie unikalnego środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu oraz wartości kulturowych charakterystycznych dla regionu Borów Tucholskich.

Wdecki Park Krajobrazowy został powołany Rozporządzeniem nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą „ Wdecki Park Krajobrazowy” (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10, poz. 133) i obejmuje obszar              o powierzchni 19.177,24  ha w tym na terenie Gminy Cekcyn 281,62 ha.

Na obszarze Parku i jego otuliny wprowadzono następujące zakazy:

a) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, linii komunikacyjnych, urządzeń lub instalacji w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegowych jezior oraz rzek, z wyłączeniem przypadków, gdy w strefie 100 m od linii brzegowej przebiega droga udostępniona dla ruchu pojazdów, przy czym nowe obiekty nie mogą przekroczyć tej drogi;

b) budowy obiektów oraz instalowania urządzeń powodujących zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby, stanowiących źródło nadmiernego hałasu lub naruszających walory estetyczne krajobrazu;

c) budowy dróg, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, ciągów ciepłowniczych, gazowych bez uwzględnienia wymagań ochrony krajobrazu;

d) utrudniania swobodnego przejścia wzdłuż brzegów jezior i rzek;

e) wprowadzania zmian stosunków wodnych niekorzystnych dla ekosystemów objętych ochroną oraz zabudowy technicznej rzek, potoków i źródlisk;

f) lokalizowania wysypisk śmieci i odpadów za wyjątkiem niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb lokalnych;

g) eksploatacji surowców mineralnych za wyjątkiem niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb lokalnych;

h) dokonywania prac ziemnych naruszających w sposób trwały rzeźbę terenu i prowadzenia czynności powodujących wzmożenie procesów erozyjnych;

i) niszczenia pozostałości naturalnych ekosystemów, w tym torfowisk, trzcinowisk, zadrzewień, zakrzaczeń śródpolnych, sródłąkowych i przydrożnych;

j) dojeżdżania do brzegów jezior i rzek na odległość mniejszą niż 20 m pojazdami silnikowymi oraz innymi, stwarzającymi zagrożenie dla środowiska;

k) poruszania się łodziami o napędzie motorowym po jeziorach i rzekach w celach turystycznych i sportowych z wyjątkiem akwenów do tego przeznaczonych;

l) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi;

m) zakłócania ciszy;

n) poruszania się pojazdami o napędzie motorowym po zamarzniętych akwenach.