Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Urząd Gminy Cekcyn informuje, że otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – obszary chronione, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.158.278,00 zł na realizację projektu pn. „Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz  z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Cekcyn”. Umowa o dofinansowanie w/w zadania została zawarta w dniu 13.03.2020 r.  

Przedsięwzięcie będzie się składać z następujących elementów:

 • powierzchnie utwardzone o nawierzchni z betonowej kostki brukowej z odpowiednią podbudową, w tym plac, dojazd do PSZOK oraz powierzchnie pod planowane wiaty i obiekty magazynowe,
 • wiata magazynowa stanowiąca miejsce magazynowania odpadów (dostosowane do planowanych do zastosowania kontenerów otwartych);
 • magazyn odpadów niebezpiecznych i ZSEE wraz z wyposażeniem;
 • warsztat – punkt napraw i przygotowania do ponownego użycia wraz z wyposażeniem,
 • zamykany kontener socjalno – bytowy wraz z wyposażeniem,
 • utwardzenie pod ruch pieszy z tablicami edukacyjnymi;
 • infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje:
 • instalacja elektryczna, w tym system oświetlenia placu oraz zasilanie i oświetlenie obiektów, instalacja fotowoltaiczna o mocy około 3 kW,
 • instalacja monitoringowa,
 • instalacja wodociągowa,
 • instalacja kanalizacyjna,
 • dostawa niezbędnego wyposażenia, w tym rębak do gałęzi, kontenery i pojemniki do magazynowania odpadów,
 • waga samochodowa,
 • ogrodzenie wraz z bramą wjazdową,
 • ścieżka edukacyjna,
 • nasadzenia zieleni izolacyjnej wokół PSZOK.

Ponadto w ramach realizacji w/w zadania planowany jest zakup ciągnika wraz z osprzętem do obsługi PSZOK-u.

Wykonawcą zadania w części dotyczącej zaprojektowania i budowy kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Cekcyn jest konsorcjum firm SOLO DUO Sp. z o. o., ul. Wiatrakowa 6, 85 – 115 Bydgoszcz i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12,89 – 500 Tuchola. Z kolei dostawę ciągnika wraz z osprzętem do obsługi PSZOK – u w ramach realizacji projektu pn. „Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Cekcyn” realizuje firma Raitech Sp. z o. o., ul. Bydgoska 41, 86 – 061 Brzoza.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.332.981,31 zł. Zadanie współfinansowane było ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 85 % wartości zadania oraz środków własnych Gminy Cekcyn w wysokości 15 % wartości zadania.

image000000
image000000
IMG_20210805_072341
IMG_20210805_072341
IMG_20210909_072124
IMG_20210909_072124
IMG_20211006_130516
IMG_20211006_130516
IMG_20211006_131739
IMG_20211006_131739
IMG_20211105_080649
IMG_20211105_080649
IMG_20211206_093232
IMG_20211206_093232
IMG_20220110_154221
IMG_20220110_154221
IMG_20220110_154247
IMG_20220110_154247
IMG-20210817-WA0001
IMG-20210817-WA0001