W dniu 22 czerwca 2020 r. została zawarta z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego umowa o przyznaniu pomocy. Całkowita wartość dofinansowania wynosi wynosi 1 285 850 zł.

  W ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 5km, sieć wodociągowa o długości około 310 mb oraz 61 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej.

   W dniu 2 lipca 2020 r. podpisaliśmy z Zakładem Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych "HYDROPEX" sp. z o. o. sp. k. ze Złotowa umowę na roboty budowlane. Wartość kontraktu wynosi 2 300 000,00 zł. Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

   W dniu 5 maja 2021 r. podpisaliśmy z firmą aneks o przedłużeniu terminu robót budowlanych do dnia 21 maja 2021 r. , w związku z trudnościami związanymi z pandemią COVID - 19.

   W dniu 14 maja 2021 r. zakończyły się roboty budowlane. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tucholi sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa zostaną oddane do użytku. Nieruchomości przyłączone w ramach projektu mają obowiązek zlikwidować zbiornik na nieczystości ciekłe (zaleca się pozostawienie zbiorników w dobrym stanie technicznym na zbieranie wody opadowej) i podłączyć instalację kanalizacyjną do wybudowanego przyłącza. Po podłączeniu budynku należy podpisać umowę na odbiór ścieków z przedsiębiorstwem PHU "TUCHWOD" Tuchola, ul. Budowlana 2; te. 52 334 33 08. Pozostałe nieruchomości spełniające warunki techniczne zobowiązane  są również do podłączenia na w/w warunkach oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.