Zamawiający Gmina Cekcyn z siedzibą w Urzędzie Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na zadanie pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn – szkolenia stacjonarne, dostawa materiałów szkoleniowych” w ramach projektu pn. "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE CEKCYN“ współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.


Link do strony z ogłoszonym postępowaniem:

http://bip.cekcyn.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoNTExLDEsMCk=