Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Cekcyn dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Cekcyn raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Informuję o zwołaniu na dzień 19 maja 2023 r. o godz. 09:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie, ul. Szkolna 4, sesji zwyczajnej Rady Gminy Cekcyn, na której Wójt Gminy Cekcyn przedstawi raport o stanie gminy obejmujący podsumowanie działalności Wójta Gminy Cekcyn w roku 2022,w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka ze zdjęciem dwóch strażaków

Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium jest skierowane do inwestorów indywidualnych.

27 kwietnia 2023 r. odbyło się XVI posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie.

Podczas posiedzenia złożono sprawozdanie z uczestnictwa przedstawicieli Rady w dwudniowym spotkaniu dot. środowisk senioralnych woj. kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Inowrocławiu w dniach 20-21 kwietnia br.