Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-01-09,
w godzinach: 9 sty 08:00 - 9 sty 12:00
Wielkie Gacno - przejazd kolejowy na drodze do Tlenia

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na Animatora Sportu w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu" w 2023 roku.
Zgodnie z założeniami projektu Animatorem Sportu może zostać osoba, która posiada umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające na inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności na obiektach Orlik.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 11 stycznia 2023r. do godz. 15.30 z adnotacją na kopercie: "Nabór na stanowisko Animatora Sportu" - w Urzędzie Gminy w Cekcynie – Sekretariat - pokój nr 24.Adres: Urząd Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
Download this file (KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.odt)KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.odt[ ]6 kB
Download this file (Ogłoszenie.PDF)Ogłoszenie.PDF[ ]993 kB

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 zwaną dalej Ordynacją,
ogłasza
nabór organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Link do programu: https://mojregion.eu/rpo/wp-content/uploads/sites/3/2022/12/FEdKP-2021-2022_7.12.2022.pdf

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1327) Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 13 stycznia 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Cekcyn, pokój nr 24, II piętro lub pocztą na adres Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn.