Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:

Członkowie GRS z Sekretarzem Gminy

13 grudnia 2022 r. odbyło się XII posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie. Ze względu na rezygnację Pana Michała Bucholz z funkcji przewodniczącego, w głosowaniu tajnym, na tę funkcję wybrano jednogłośnie Panią Grażynę Żółkiewicz. Pan Michał Bucholz, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie został wybrany na wiceprzewodniczącego.

   W dniu 14 grudnia 2022 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszka. Wysokość dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 to kwota 3 100 000 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów kwalifikowanych operacji. Planowany termin wykonania zadania to 2023 r.