Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z terenu Gminy Cekcyn:

 1. dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Osoby niepełnosprawne chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 (druk do pobrania w załączeniu) oraz dołączenie do niej:

 1. kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100) lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do programu - druk do pobrania w załączeniu;
 3. podpisanej klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - druk do pobrania w załączeniu;
 4. kserokopii dokumentu potwierdzającą ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną.

Uczestnik Programu ma możliwość wskazania przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego osoby do świadczenia usługi asystencji osobistej. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być członek rodziny tejże osoby niepełnosprawnej (na potrzeby realizacji programu za członka rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem programu), opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem. ponadto asystent musi posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu. W przypadku wskazania osoby do świadczenia usług asystencji osobistej do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć:

 1. oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - druk do pobrania w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dokumenty będzie należało uzupełnić o:

 1. zaświadczenie o niekaralności asystenta;
 2. pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością - druk do pobrania w załączeniu.

Kartę zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie (ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn) w pokoju nr 4 do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 14.00.

Gmina Cekcyn w ramach Programu zamierza objąć pomocą usługi asystencji osobistej 7 osób niepełnosprawnych, z tego:

 • 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 2 dzieci do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Załączniki:
Karta zgłoszenia do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Karta zakresu czynności usługi asystencji osobistej do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Klauzula informacyjna RODO do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - educja 2023

Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Akceptacja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023