Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie informuje, że gmina Cekcyn w 2023 r. przystąpiła do realizacji ministerialnego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego. Usługi asystenta wpisują się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest m.in. zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługami w 2023 r. objętych zostanie 7 osób z niepełnosprawnościami, tj.:

  • 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
  • 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • 2 dzieci do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Uczestnik Programu nie będzie ponosił odpłatności za realizację usługi asystencji osobistej.

Usługi asystencji osobistej będzie świadczyć 6 asystentów, z którymi zostaną podpisane umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenia, jednakże nie mogą być one członkami rodziny uczestnika Programu:
a) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
b) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
c) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt a lub b.

Usługi asystentcji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
a) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
c) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
d) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
e) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W 2023 roku zaplanowano 3.410 godzin usług wsparcia asystenta. Usługi będą mogły być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W ramach programu gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 157.332,00 zł.

Otrzymywane środki zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia asystentów;
- pokrycie kosztów transportu w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług;
- zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu;
- koszt ubezpieczeń OC/NNW asystentów;
- koszty obsługi Programu.

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYCH FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

DOFINANSOWANIE: 160.478,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:161.978,00 zł